Założenia programowe

Założenia programowe i nasze celezalozenia201x300.jpg [201x300]

 1. Zapewnienie opieki nad dziećmi od 20 tygodnia życia  do lat  3, do 10h dziennie
  • właściwie zorganizowana opieka pielęgnacyjna i wychowawcza,
  • zapewnienie odpowiedniej, przeszkolonej  kadry, ilość opiekunek i pomocy opiekunek dostosowana do wielkości grupy i wieku dzieci,
  • żłobek dostosowany do wymogów ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, wymogów określonych przez przepisy Sanepidu i Straży Pożarnej,
  • prowadzenie placówki w godzinach od 6.30-17.30, od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, opieka nad dzieckiem w ramach nadgodzin ustalana indywidualnie,
  • podział na 3 grupy wiekowe:
   I. od ukończonego 20 tygodnia do 1 roku
   II. 1 roku do 2 lat
   III. od 2 lat do 3
  • placówka zapewnia całodniowe wyżywienie dla dzieci dostosowane do grupy wiekowej, a także zapewnia specjalne diety dla alergików i dzieci  z nietolerancją pokarmową.
 2. Rozwój dziecka poprzez prowadzenie zajęć metodyczno-dydaktycznych dostosowanych do wieku i rozwoju psychomotorycznego dziecka.
  • szeroka oferta edukacyjna w oparciu o Program Edukacyjny Stowarzyszenia Żłobków Niepublicznych w Poznaniu odpowiednio przystosowany do omawianej grupy wiekowej dzieci, a także własny program opiekuńczo-wychowawczy i program współpracy z rodzicami,
  • w ramach prowadzenia placówki wprowadzane są indywidualne programy rozwojowe, zajęcia dodatkowe, imprezy okolicznościowe takie jak na przykład urodzinki, baliki, itd., a także atrakcje w postaci teatrzyków kukiełkowych lub z grą aktorów, wyjść do ZOO, itp.
  • realizacja programu edukacji poprzez stosowanie wielu metod pracy i literatury fachowej, szczegółowe informacje dotyczące pracy z dziećmi do wglądu w placówce,
  • stwarzamy warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dostosowanej do możliwości dziecka,
  • troszczymy się o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
  • wspieramy dziecięcą ciekawość, aktywność i samodzielność,
  • pomagamy w rozwijaniu umiejętności społecznych,
  • pomagamy w budowaniu systemu wartości,
 3. Podnosimy standardy opieki nad dziećmi poprzez stworzenie warunków do bezpiecznej zabawy, pracy i odpoczynku w estetycznie przygotowanym otoczeniu.
 4. Dobro dziecka poprzez indywidualne podejście, budowanie prawidłowej i serdecznej relacji z dzieckiem, zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i szacunku
  • życzliwe traktowanie w procesie opiekuńczo-pielęgnacyjnym, dydaktycznym i wychowawczym,
  • indywidualny proces opiekuńczy i własne tempo rozwoju,
  • ustalenie i poznanie potrzeb rozwojowych każdego dziecka,
 5. Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez:
  • rozmowy indywidualne,
  • pomoc w rozwiązywaniu zaistniałych problemów,
  • spotkania ze specjalistami,
  • warsztaty dla rodziców,
  • zebrania grupowe,
  • gazetki informacyjne i dydaktyczne dla rodziców,
  • prezentacji prac dzieci,
  • otrzymanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, medycznej zgodnej z potrzebami rodziców w miarę możliwości placówki,
  • otrzymania rzetelnej informacji dotyczącej żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć metodyczno-edukacyjnych oraz poziomu tych zajęć,
  • ustalenie form pomocy w celu ujednolicenia działań wychowawczych wobec dzieci,
  • wspólna ocena problemów i sukcesów dziecka,
 6. Placówka posiada swój statut i wewnętrzne regulaminy, które ułatwiają organizację pracy.